Moda Bağlamında Yapı ve Mekân Üzerine Bir Değerlendirme

  • İnci Pürlüsoy KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
  • Rabia Köse Doğan Selçuk Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Moda, Mimari, İç mimari, Etkileşim.

Özet

Disiplinler arası sınırların giderek azaldığı 2000’li yıllarda, moda, mimari ve iç mimarlık arasındaki paylaşımlar ve tasarımlardaki benzerlikler artarak devam etmektedir. Bu disiplinler de kullanılan ölçek ve malzemeler farklı olsa da tasarımcıların, tasarım süreçlerinde ve ortaya çıkardıkları ürünlerde fark edilir benzerlikler görülmektedir.

Moda, mimari ve iç mimarlık farklı disiplinler gibi düşünülse de bu disiplinlerin asıl amacı insanı koruma ve barındırmadır. Aralarındaki etkileşim ve kesişim geçmişten günümüze kadar devam etmektedir. Moda, mimari ve mekânın şekillenmesinde yüzyıllardır süregelen toplumsal, sosyal, kültürel ve tarihi olaylar etkendir. Tarihsel süreç içerisinde, giysiler ve mekânlar, bulundukları dönemin önemli kültürel, toplumsal ve ekonomik olaylarını bize en iyi şekilde aktarırlar. Bu ortak noktalar incelendiğinde modanın; mimari ve mekâna, mekân ve mimarinin de modaya yansıdığı görülmektedir.

Bu çalışmada, tarihsel süreç içinde etkileşim içinde olan moda, mimarlık ve iç mimarlık disiplinleri arasındaki benzerlikler; Endüstri Devrimi sonrasında ortaya çıkan çağdaş mimarlık akımları içerisinden seçilen üç akımın temel ilkeleri üzerinden vurgulanmıştır. Moda, mimarlık ve iç mimarlık ilişkisi değişen dönemsel şartlar bağlamında değerlendirilmiştir. Akımlarda öne çıkan ilkelerin tasarımlardaki etkisine dikkat çekilmiş, oluşturulan tablolarla bu etkiler modada, cephede ve iç mekânda örneklendirilmiştir. Aynı zamanda 21. yy. tasarımlarında da süregelen etkileşimin artarak devam ettiğine vurgu yapılmıştır. Bu benzerlikler dönem tasarımlarından seçilen görsel örneklerin eşleştirilmesiyle gösterilmiştir.

Yayınlanmış
2019-10-04